Chi cục Thống kê

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Chi cục Thống kê thành phố Tuy Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hưng Thái
Chi cục trưởng Nguyễn Hưng Thái
2 Phan Quốc Bảo
Thống kê viên Phan Quốc Bảo
3 Phạm Thị Thiên Trúc
Thống kê viên Phạm Thị Thiên Trúc
4 Nguyễn Văn Dũng
Thống kê viên Nguyễn Văn Dũng
5 Phạm Thị Mỹ Thạnh
Thống kê viên Phạm Thị Mỹ Thạnh
Chi cục Thống kê Thị xã Đông Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Hoài Linh
Phó Chi cục trưởng Phạm Hoài Linh
2 Trịnh Thị Hồng Hương
Phó Chi cục trưởng Trịnh Thị Hồng Hương
3 Nguyễn Thị Minh Sang
Thống kê viên Nguyễn Thị Minh Sang
4 Nguyễn Thị Út Soa
Thống kê viên Nguyễn Thị Út Soa
Chi cục Thống kê huyện Tây Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Nguyễn Hồng Tuyên
Chi cục trưởng Phan Nguyễn Hồng Tuyên
2 Phạm Thị Ánh Tuyến
Phó Chi cục trưởng Phạm Thị Ánh Tuyến
3 Võ Thị Tuyết Cẩm
Thống kê viên Võ Thị Tuyết Cẩm
4 Nguyễn Đình Thuần
Thống kê viên Nguyễn Đình Thuần
Chi cục Thống kê huyện Phú Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Việt Hải
Phó Chi cục trưởng phụ trách Lê Việt Hải
2 Đỗ Thanh Liêm
Thống kê viên Đỗ Thanh Liêm
3 Phan Thanh Sơn
Thống kê viên Phan Thanh Sơn
4 Trần Huyền Trân
Thống kê viên Trần Huyền Trân
Chi cục Thống kê huyện Sơn Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Dũng
Phó Chi cục trưởng phụ trách Nguyễn Văn Dũng
2 Hồ Quốc Thắng
Thống kê viên Hồ Quốc Thắng
Chi cục Thống kê huyện Sông Hinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Dĩnh
Chi cục trưởng Trần Văn Dĩnh
2 Bùi Thị Hiền
Thống kê viên Bùi Thị Hiền
3 Hoàng Văn Kiên
Thống kê viên Hoàng Văn Kiên
4 Lê Văn Ý
Thống kê viên Lê Văn Ý
Chi cục Thống kê huyện Tuy An
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thành Quốc
Chi cục trưởng Lê Thành Quốc
2 Đặng Thị Tùng
Thống kê viên Đặng Thị Tùng
3 Trần Thị Lệ Thi
Thống kê viên Trần Thị Lệ Thi
4 Phan Thị Mỹ Duyên
Điện thoại:0977607920
Tập sự Phan Thị Mỹ Duyên
Chi cục Thống kê huyện Đồng Xuân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Ngọc Châu
Chi cục trưởng Đặng Ngọc Châu
2 Phan Vũ Tâm Quỳnh
Điện thoại:0974040818
Tập sự Phan Vũ Tâm Quỳnh
3 Nguyễn Thành Tính
Thống kê viên Nguyễn Thành Tính
Chi cục Thống kê thị xã Sông Cầu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tiến Dũng
Phó Chi cục trưởng phụ trách Nguyễn Tiến Dũng
2 Trần Ngọc Thạnh
Thống kê viên Trần Ngọc Thạnh
3 Phạm Thị Thanh Nhàn
Thống kê viên Phạm Thị Thanh Nhàn
4 Nguyễn Quốc Cường
Điện thoại:0973576582
Tập sự Nguyễn Quốc Cường