Văn phòng Cục

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Lãnh đạo Cục
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cao Đăng Viễn
CỤC TRƯỞNG Cao Đăng Viễn
2 Lê Hữu Chí
Phó cục trưởng Lê Hữu Chí
Phòng tổ chức - Hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Chí Tâm
Trưởng phòng Phạm Chí Tâm
2 Nguyễn Thị Mỹ Hương
Điện thoại:0379738942
Tập sự Nguyễn Thị Mỹ Hương
3 Nguyễn Thị Lan Hương
Kế toán Nguyễn Thị Lan Hương
4 Lê Huy Hoa
Nhân viên Lê Huy Hoa
5 Đinh Thị Hồng Lan
Tạp vụ Đinh Thị Hồng Lan
Phòng Thu Thập Thông Tin Thống kê
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Kim Loan
Trưởng phòng Huỳnh Thị Kim Loan
2 Nguyễn Thị Huệ
Thống kê viên Nguyễn Thị Huệ
3 Nguyễn Như Phước
Thống kê viên Nguyễn Như Phước
4 Trần Thị Hà
Phó trưởng phòng Trần Thị Hà
5 Trần Thị Hoài Trâm
Thống kê viên Trần Thị Hoài Trâm
Phòng Thống kê Xã Hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Nguyễn Đan Nhi
Phó trưởng phòng phụ trách Đặng Nguyễn Đan Nhi
2 Nguyễn Thị Hoài
Thống kê viên Nguyễn Thị Hoài
3 Ngô Thị Xuân
Điện thoại:0975926974
Tập sự Ngô Thị Xuân
Phòng Thống kê Tổng hợp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Cao Thanh Sơn
Trưởng phòng Cao Thanh Sơn
2 Trầm Hồng Lĩnh
Phó trưởng phòng Trầm Hồng Lĩnh
3 Cao Trần Yến Thu
Thống kê viên Cao Trần Yến Thu
4 Trần Văn Tuy
Thống kê viên Trần Văn Tuy
5 Nguyễn Tường Vy
Thống kê viên Nguyễn Tường Vy
Phòng Thống kê Kinh Tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đức Bài
Trưởng phòng Lê Đức Bài
2 Đỗ Trọng Quyết
Phó trưởng phòng Đỗ Trọng Quyết
3 Lê Thị Minh Ngọc
Thống kê viên Lê Thị Minh Ngọc
4 Đỗ Mạnh Quyền
Thống kê viên Đỗ Mạnh Quyền
5 Phạm Thị Huyền Trang
Thống kê viên Phạm Thị Huyền Trang