Lịch làm việc

               TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
     CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN                          Từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023
     
THỨ,
NGÀY 
NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN
Thứ 2
Ngày 25/9
- 7h30 Chào cờ đầu tuần

-Thông qua các BC của phòng TH: Tổng kết công tác TKQG; TKTH; BC TK-XH quý III
- Thông qua các BC tổng kết công tác TK: NLTS;CNXD;TMDV năm 2023
- Thông qua BC tổng kết công tác XHMT năm 2023
- Công chức, người lao động
- Đ/c Viễn, Phòng TH

- Đ/c Chí, phòng KT

- Đ/c Viễn Phòng XH
Thứ 3
Ngày 26/9
   
Thứ 4
Ngày 27/9
 
 
Thứ 5
Ngày 28/9
 
 
Thứ 6
Ngày 29/9
- Thông qua các BC của Phòng TH: Biên soạn GRDP theo quý; Tổng kết công tác PPCĐ năm 2023
- Thông qua BC số liệu: CN;VĐT;XD;TMDV chính thức năm 2022
- Tập huấn ĐT chỉ tiêu khách du lịch và khách Quốc tế đến Việt Nam 2023
Đ/c Viễn, Phòng TH

Đ/c Chí, Phòng KT

LĐC; các Phòng : TTTT, KT; TH