Lịch làm việc

               TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
     CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN                          Từ ngày 28/11/2022 đến 02/12/2022
     
THỨ,
NGÀY 
NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN
Thứ 2
Ngày 28/11
- 7h30 Chào cờ đầu tuần
- 8h Giao ban LĐC
- Thông qua BC Văn phòng năm 2022 gửi VP -TCTK
- Nghiệm thu ĐT Cơ sở SXKD cá thể 1/10/2022 các huyện, TX,TP (từ 28 đến 30/11)
- Thông qua HS gửi Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh PY (Đề nghị cờ thi đua của UBND tỉnh)
14h Dự Hội nghị Tỉnh ủy
- Công chức, NLĐ
- LĐC, Đ/c Tâm thư ký
- Đ/c Viễn, Phòng TC-HC
- Phòng TTTT, Kinh tế

- Đ/c Viễn, Phòng TCHC

- Đ/c Viễn
Thứ 3
Ngày 29/11
   
Thứ 4
Ngày 30/11
- Thông qua BC chính thức giáo viên, học sinh và lớp học giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
- Đ/c Viễn, Phòng Xã hội
Thứ 5
Ngày 01/12
- Nghiệm thu ĐT Vốn đầu tư quý 4/2022 các huyện, TX,TP
- Phòng TTTT, Kinh tế
Thứ 6
Ngày 02/12
- 14h Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân Lãnh đạo CTK năm 2022
-  LĐC, Trưởng các phòng và Chi cục