Lịch làm việc

               TỔNG CỤC THỐNG KÊ                                           LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
     CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN                          Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022
     
THỨ,
NGÀY 
NỘI DUNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN
Thứ 2
Ngày 17/01
- Thông qua BC: NLTS;CN;VĐT;TMDV tháng 2/2022  
Đ/c Chí, P. Kinh tế
Thứ 3
Ngày 18/01
14h Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công Tác năm 2022
LĐC, LĐ các phòng, Cá nhân nhận BK cấp bộ trở lên
Thứ 4
Ngày 19/01
Thông qua BC góp ý chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Thông qua BC: Xã hội môi trường, Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
- Kiểm tra Hồ sơ xét tiêu chí Thu nhập để công nhận TP Tuy hòa hoàn thành nhiệm vụ Xây dựng Nông thôn mới 2020. (từ ngày 19/01 - 20/01/2022)
Đ/c Viễn , P Tổng hợp
Đ/c Viễn. P. Xã hội

- Đ/c Quyết (trưởng đoàn), Đ/c Phước (thành viên)
Thứ 5
Ngày 20/01
Thông qua Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Thủ thướng Chính phủ
Thông qua BC thực hiện công tác tháng 1 gửi UBND tỉnh
Hội nghị trực tuyến tập huấn KSMS dân cư năm 2022 (từ 20-21/1)
Đ/c Viễn. P. TC-HC

Đ/c Viễn, P. TC-HC
LĐC, Phòng TTTT;TH;XH ( Đ/c Phước kết nối)
Thứ 6
Ngày 21/01