BIỂU MẪU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN


BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ
GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG
ĐỐI VỚI PHÒNG, BAN, NGÀNH CẤP HUYỆN

 (Kèm theo Quyết định số  1482/QĐ-UBND ngày  31 tháng 10 năm 2023 của

UBND tỉnh Phú Yên)

TẢI BIỂU MẪU