BIỂU MẪU THU THẬP HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ


BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
 (Kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Phú Yên.)TẢI BIỂU MẪU