Tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 50/QĐ-CTK Phú Yên, ngày 28 háng 01  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Quyết định 1428/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019;
Xét đề nghị của Trưởng phòng, phòng Thanh tra Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019.
Điều 2. Nhiệm vụ của các Phòng thuộc Cơ quan Cục:
- Đơn vị được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền cụ thể và lập dự toán chi tiết. Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các công việc đã được phê duyệt. Báo cáo Lãnh đạo Cục kết quả thực hiện nhiệm vụ (gửi qua Phòng Thanh tra Thống kê);
- Phòng Tổ chức - Hành chính chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh tra Thống kê và các đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019 thẩm định nội dung và dự toán chi tiết các công việc được giao trình Lãnh đạo Cục phê duyệt và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện;
- Phòng Thanh tra Thống kê có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019. Định kỳ tổng hợp và tham mưu Lãnh đạo Cục xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019 để báo cáo Tổng cục Thống kê theo quy định.
Điều 3. Thủ trưởng các Phòng thuộc Cơ quan Cục, Chi cục trưởng Chi Cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Vụ PCTT, TCTK;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TT.
CỤC TRƯỞNG
 (Đã ký)
 
 Trần Quang Minh
 
TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện
1 2 3 4 5
A Phổ biến, giáo dục pháp luật chung      
1  Phổ biến, giáo dục pháp luật chung cho công chức và người lao động (Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt cho toàn thể công chức và người lao động toàn ngành Thống kê tỉnh; Tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật...). Trong đó chú ý  phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) và Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ về cải cách tiền lương; các Luật, Pháp lệnh, các văn bản ban hành trong năm 2018 và năm 2019,... - Phòng Thanh tra Thống kê. Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố.  Theo KH của TCTK, UBND tỉnh, UBND huyện
B Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê      
I Tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê và các văn bản liên quan      
1 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của ngành(website Cục Thống kê tỉnh Phú Yên) qua tin, bài viết… - Phòng Thanh tra Thống kê; Phòng Thống kê Tổng hợp; CCTK các huyện,TX, TP. Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố (có liên quan). Năm 2019
2 Tuyên truyền lồng ghép trên các ấn phẩm của ngành Thống kê tỉnh. Các Phòng thuộc Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019
3 Tiếp tục  phổ biến Luật thống kê và các văn bản liên quan cho các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, TP, các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh (kể cả hội nghị lồng ghép)  Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. - Phòng Thống kê Tổng hợp. Năm 2019
II Tuyên truyền chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030; Đề án  tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030      
1 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Ngành (website Cục Thống kê tỉnh Phú Yên). - Phòng Thanh tra Thống kê; Phòng Thống kê Tổng hợp; CCTK các huyện,TX, TP. Các Phòng thuộc Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố (có liên quan). Năm 2019
III Tuyên truyền  Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE)      
1 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Ngành (website Cục Thống kê tỉnh Phú Yên). - Phòng Thống kê Tổng hợp. Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019
IV Tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP-GRDP giai đoạn 2015-2017       
1 Thực hiện theo Quyết định 521/QĐ-TCTK ngày 17/7/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP-GRDP giai đoạn 2015-2017  Phòng Thanh tra Thống kê  Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Khi TCTK ban hành văn bản
V Tuyên truyền điều tra  thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53  dân tộc thiểu số năm 2019      
1 Thực hiện theo Kế hoạch riêng     Năm 2019
VI Tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2019      
1 Tuyên truyền trên website Cục Thống kê tỉnh Phú Yên, bảng điện tử LED của Cục Thống kê tỉnh Phú Yên - Phòng Thống kê Công - Thương  Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Tháng 3-5 năm 2019
VII Tuyên truyền Đề án "Hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020"      
1 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Ngành về các hoạt động của Thống kê ASEAN (website Cục Thống kê tỉnh Phú Yên). Phòng Thanh tra Thống kê  Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019
VIII Tuyên truyền khác      
1 Cấp phát lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước năm 2020 - Phòng tổ chức hành chính; Phòng Thống kê Tổng hợp.  Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019
2 Tuyên truyền cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Phòng Thống kê Dân số-Văn xã  Các Phòng thuộc cơ quan Cục và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Năm 2019

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây