Giới thiệu chung

 Địa chỉ: Số 02B, đường Điện Biên Phủ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại: 0257. 3841. 817            Email: phuyen@gso.gov.vn              website:    https://thongkephuyen.gov.vn
1