Tài liệu hướng dẫn Chữ ký số và Hệ thống Eoffice

TÀI LIỆU
Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc


I. Công văn chỉ đạo
 Công văn 1375/TCTK-VPTC, ngày 30/10/2019 của Tổng cục Thống kê Về việc thực hiện ký số, gửi, nhận và xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản

II. Bộ Cài đặt Chữ ký số
1. Cài đặt Driver nhận Usb Token (Chứng thư số)
https://drive.google.com/open?id=1kHi929U3ptkmuhp7WbHk0LizS9xvBGeZ
2. Cài đặt dịch vụ chứng thực VGCASignService
https://drive.google.com/file/d/1sHwqkNIrSfnU-VPGFnCg_4Yd2P5IQ-JF/view?usp=sharing
Mã Đăng ký: 2A310-00FEFA-38B1B8-A76C5
3. Cài đặt phần mềm ký số VSignPDFSetup_v3.1.7
https://drive.google.com/file/d/1g78NyHetVV0S8htPH6BrmJJ5lkH0rE_4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zRTm7WYiq2uEyWYjNHL4ckekHuJjEW1c/view?usp=share_link
III. Quy chế và Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản
https://drive.google.com/file/d/1g4YxTEk7L53_2vemjXgRHah4VVIKcJ0e/view?usp=sharing